Polska

Gwarancja

1.

 Gwarancja Kenwood ważna jest na terenie Polski, przez okres dwóch lat od daty sprzedaży. 

2.

Jeśli produkt nie funkcjonuje prawidłowo w okresie czasu trwania gwarancji, autoryzowany sprzedawca Kenwood lub autoryzowany serwis Kenwood (Elco-Exim) sprawi, iż produkt znów zadziała bezproblemowo zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bez pobierania opłat za naprawę oraz części. 

3.

Gwarancja honorowana będzie tylko jeżeli oryginał faktury, wyraźny dowód zakupu i/lub  należycie wypełniony Certyfikat Gwarancyjny zostanie przedstawiony autoryzowanemu sprzedawcy lub autoryzowanemu serwisowi Kenwood (Elco-Exim). Firma Kenwood zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia darmowej obsługi gwarancyjnej jeśli informacje w dokumentacj są niekompletne lub nieczytelne. 

4.

Zobowiązania dystrybutora są ograniczone, wedle jego uznania, do naprawy (nowymi lub wtórnymi częściami produktów ) lub wymiany wadliwego produktu.

5.

Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą zostać wykonane przez autoryzowany serwis Kenwood. Koszty naprawy wykonywane przez serwisy nieautoryzowane nie będą zwracane, a jeśli w czasie takiej naprawy nastąpi uszkodzenie produktu, takie szkody nie będą objęte gwarancją.

    -  

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego produktu, który używany jest do celów handlowych, biznesowych, przemysłowych lub reklamowych; 

    -  

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach innych niż wady materiałowe lub produkcyjne

    -  

Nie obejmuje okresowych kontroli, korekt, konserwacji lub przekształceń jak również wymiany części w związku z normalnym zużyciem;

    -  

Szkód spowodowanych przez wypadki losowe, zaniedbania, modyfikacje, użycie części innych niż Kenwood, nieprawidłowe użycie, instalację lub pakowanie;

    -  

Szkód spowodowanych przez światło, wodę, ogień, działania wojenne, zamieszki publiczne, nieprawidłowe napięcie, niewłaściwą wentylację lub inne czynniki niezależne od dystrybutora, 

    -  

Głośników, które zostały poddane zasilaniu, do którego nie zostały przystosowane; 

    -  

Produktów ze zmienionymi, skreślonymi, brakującymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi; oraz 

    -  

W razie niezastosowaniu się do wytycznych instrukcji obsługi jak również wszelkich ostrzeżeń w danym podręczniku lub innych istotnych dokumentach. 

6.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody futerałów oraz innego wyposażenia użytego w powiązaniu z produktem. 

7..

Gwarancja przeznaczona jest dla każdej osoby,która legalnie uzyskała produkt i posiada go w czasie jej trwania. 

8.

Nabywca może zażądać naprawienia szkody wyłącznie na podstawie niniejszej gwarancji.  Firma  JVCKENWOOD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty naprawy, wymiany lub zniszczenia/straty bezpośrednio, lub pośrednio związaniej z nieprawidłowym działaniem produktu. 

9.

Gwarancja dotyczny produktów zaupionych w jednym z krajów wymienionych poniżej..Ważna jest także wtedy, gdzy zakupiony towar przeniesiony zostanie do innego kraju z listy poniżej.

10. 

 Niniejsza gwarancja jest dodatkiem do wszelkich ustaw lub innych praw nabywcy, zgodnie z obowiązującym prawem. Nie wpływa ona na warunki gwarancji oraz warunki zapewnione nabywcy w kraju zakupu, które są dodatkiem do niniejszej gwarancji. 

 

Procedura serwisowa Elco-Exim

Reklamacja sprzętu w ramach gwarancji lub na podstawie niezgodności towaru z umową.

011.Skontaktuj się z serwisem pod nr tel. 22 773 32 16 celem ustalenia przyczyny występowania i rodzaju usterki.

Jeśli usterka zostanie potwierdzona przez serwis, należy zareklamować sprzęt u sprzedawcy u którego dokonano zakupu.

02  2.Zapakuj sprzęt w oryginalny karton. W przypadku braku oryginalnego kartonu, proszę starannie opakować sprzęt (firma nie odpowiada za uszkodzenia urządzenia w czasie transportu w przypadku braku oryginalnego opakowania).

033.Dołącz do urządzenia dowód zakupu (paragon, faktura) oraz poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną. Jeżeli urządzenie otrzymałeś/aś jako nagrodę, prezent lub nieodpłatnie przy zakupie innego towaru, prosimy o oryginał aktu przekazania sprzętu do użytku.

044.Dodatkowo proszę dołączyć opis usterki oraz dane teleadresowe (bardzo ważny jest telefon kontaktowy).

055.Istnieje również możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio w naszym serwisie, w tym celu paczkę proszę zaadresować na adres znajdujący się poniżej. Naprawione bądź wymienione urządzenie zostanie odesłane bezpłatnie na wskazany przez klienta adres wraz z protokołem naprawy.

Elco–Exim sp. j. – SERWIS
ul. Jana Pawła II 7
05-077 Warszawa - Stara Miłosna
tel. 22 773 32 16
fax 22 773 29 89

066.Urządzenie można dostarczyć oraz odebrać także osobiście w godzinach pracy serwisu. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.